வியாழன், 28 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-92

அடியே! கணக்கு உனக்கு 
ஆமணக்கு!
இருந்துவிட்டு போகட்டும்!

அநியாயத்துக்கென்று
முக்கோணத்துக்கு
எத்தனை கோணமென்றா கேட்பது?

கருத்துகள் இல்லை: