சனி, 16 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-68

வளரவும் இல்லை
தேயவும் இல்லை
அறிவியல் இதனை
கண்டு பிடித்துவிட்டதே
வியந்து நிற்கிறது வான்மதி!

வளரவும் இல்லை
தேயவும் இல்லை
உன்னால் எனக்கு
பித்து பிடித்துவிட்டதே
மயங்கி நிற்கிறது என்மதி!

கருத்துகள் இல்லை: