திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-8

எட்டாம் வாய்ப்பாடு படிக்கலாமா? ஏற்கனவே படித்த ஒன்று முதல் ஐந்து வாய்ப்பாடுகளை மறந்து விடாதீர்கள்.அதுதான் நாம் இந்த வாய்ப்பாடுகளை படிக்க உதவப்போகிறது.கூடவே விரல்களையும் பயன் படுத்த போகிறோம்.நிற்கும் விரல்கள்=பத்துகள்.மடக்கிய விரல்கள்=ஒன்றுகள். சுண்டு விரல்-6, மோதிர விரல்-7, நடுவிரல்-8, ஆள்காட்டி விரல்-9, கட்டை விரல்-10.             நிற்கும் விரல்களுடன், மடக்கிய விரல்களையும், மடக்கிய விரல்களையும் பெருக்கி கூட்டிக் கொள்ளுங்கள்! 10க்கு மேல்10×8=80 என்பதை மனதில் கொண்டு மீதியை பெருக்கி கூட்டிக்கொள்ளுங்கள்!
1×8=8(8×1=8)
2×8=16(8×2=16)
3×8=24(8×3=24)
4×8=32(8×4=32)
5×8=40(8×5=40)
6×8=48(40+8)
7×8=56(50+6)
8×8=64(60+4)
9×8=72(70+2)
10×8=80(80+0)
11×8=88(80+8)
12×8=96(80+16)
13×8=104(80+24)
14×8=112(80+32)
15×8=120(80+40)
16×8=128(80+48)
17×8=136(80+56)
18×8=144(80+64)
19×8=152(80+72)
20×8=160(80+80) எட்டாம் வாய்ப்பாடும் படிச்சாச்சு! ஜாலிதானே?

கருத்துகள் இல்லை: