திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-6

ஆறாம் வாய்ப்பாடு படிக்கலாமா? ஏற்கனவே படித்த ஒன்று முதல் ஐந்து வாய்ப்பாடுகளை மறந்து விடாதீர்கள்.அதுதான் நாம் இந்த வாய்ப்பாடுகளை படிக்க உதவப்போகிறது.கூடவே விரல்களையும் பயன் படுத்த போகிறோம்.நிற்கும் விரல்கள்=பத்துகள்.மடக்கிய விரல்கள்=ஒன்றுகள். சுண்டு விரல்-6, மோதிர விரல்-7, நடுவிரல்-8, ஆள்காட்டி விரல்-9, கட்டை விரல்-10.             நிற்கும் விரல்களுடன், மடக்கிய விரல்களையும், மடக்கிய விரல்களையும் பெருக்கி கூட்டிக் கொள்ளுங்கள்! 10க்கு மேல் 10×6=60,என்பதை மனதில் கொண்டு மீதியை பெருக்கி கூட்டிக்கொள்ளுங்கள்!
1×6=6(6×1=6)
2×6=12(6×2=12)
3×6=18(6×3=18)
4×6=24(6×4=24)
5×6=30(6×5=30)
6×6=36(20+16)
7×6=42(30+12)
8×6=48(40+8)
9×6=54(50+4)
10×6=60(60+0)
11×6=66(60+6)
12×6=72(60+12)
13×6=78(60+18)
14×6=84(60+24)
15×6=90(60+30)
16×6=96(60+36)
17×6=102(60+42)
18×6=108(60+48)
19×6=114(60+54)
20×6=120(60+60) ஆறாம் வாய்ப்பாடு மனப்பாடம் செய்யாமலேயே படிச்சாச்சு! ஜாலிதானே?

கருத்துகள் இல்லை: