திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-7

ஏழாம் வாய்ப்பாடு படிக்கலாமா? ஏற்கனவே படித்த ஒன்று முதல் ஐந்து வாய்ப்பாடுகளை மறந்து விடாதீர்கள்.அதுதான் நாம் இந்த வாய்ப்பாடுகளை படிக்க உதவப்போகிறது.கூடவே விரல்களையும் பயன் படுத்த போகிறோம்.நிற்கும் விரல்கள்=பத்துகள்.மடக்கிய விரல்கள்=ஒன்றுகள். சுண்டு விரல்-6, மோதிர விரல்-7, நடுவிரல்-8, ஆள்காட்டி விரல்-9, கட்டை விரல்-10.             நிற்கும் விரல்களுடன், மடக்கிய விரல்களையும், மடக்கிய விரல்களையும் பெருக்கி கூட்டிக் கொள்ளுங்கள்! 10க்கு மேல் 10×7=70 என்பதை மனதில் கொண்டு மீதியை பெருக்கி கூட்டிக்கொள்ளுங்கள்!
1×7=7(7×1=7)
2×7=14(7×2=14)
3×7=21(7×3=21)
4×7=28(7×4=28)
5×7=35(7×5=35)
6×7=42(30+12)
7×7=49(40+9)
8×7=56(50+6)
9×7=63(60+3)
10×7=70(70+0)
11×7=77(70+7)
12×7=84(70+14)
13×7=91(70+21)
14×7=98(70+28)
15×7=105(70+35)
16×7=112(70+42)
17×7=119(70+49)
18×7=126(70+56)
19×7=133(70+63)
20×7=140(70+70) ஏழாம் வாய்ப்பாடு படிச்சாச்சு! ஜாலிதானே?

கருத்துகள் இல்லை: