வெள்ளி, 13 ஜனவரி, 2012

VERB LIST-2


S.NO
PART-I-MV
TAMIL MEANING
PART-II-MV
PART-III-MV
PART-IV-MV
1
Bring

Bringing
Brought
Brought
2
Build

Building
Built
Built
3
Burn

Burning
Burnt
Burnt
4
Buy

Bought
Bought
Bought
5
Bathe

Bathing
Bathed
Bathed
6
Behave

Behaving
Behaved
Behaved
7
Blame

Blaming
Blamed
Blamed
8
Brake

Braking
Braked
Braked
9
Banish

Banishing
Banished
Banished
10
Belong

Belonging
Belonged
Belonged
11
Betray

Betraying
Betrayed
Betrayed
12
Bewitch

Bewitching
Bewitched
Bewitched
13
Boast

Boasting
Boasted
Boasted
14
Brawl

Brawling
Brawled
Brawled
15
Bray

Braying
Brayed
Brayed
16
Bag

Bagging
Bagged
Bagged
17
Ban

Banning
Banned
Banned
18
Bar

Barring
Barred
Barred
19
Blab

Blabbing
Blabbed
Blabbed
20
Burry

Burying
Buried
Buried
21
Bear

Bearing
Bore
Borne
22
Befall

Befalling
Befell
Befallen
23
Beget

Begetting
Begot
Begotten
24
Behold

Beholding
Beheld
Beheld
25
Bend

Bending
Bent
Bent
26
Beseech

Beseeching
Besought
Besought
27
Bespeak

Bespeaking
Bespoken
Bespoken
28
Bestride

Bestriding
Bestrode
Bestridden
29
Betake

Betaking
Betook
betaken
30
Bind

Binding
Bound
Bound
31
Bleed

Bleeding
Bled
Bled
32
Bless

Blessing
Blest
Blest
33
Blow

Blowing
Blew
Blown
34
Breed

Breeding
Bred
Bred
35
Browbeat

Browbeating
Browbeat
browbeaten
36
Call

Calling
Called
Called
37
Check

Checking
Checked
Checked
38
Clean

Cleaning
Cleaned
Cleaned
39
Close

Closing
Closed
Closed
40
Collect

Collecting
Collected
Collected
41
Complain

Complaining
Complained
Complained
42
Complete

Completing
Completed
Completed
43
Confuse

Confusing
Confused
Confused
44
Congratulate

Congratulating
Congratulated
Congratulated
45
Consider

Considering
Considered
Considered
46
Consult

Consulting
Consulted
Consulted
47
Continue

Continuing
Continued
Continued
48
Cry

Crying
Cried
Cried
49
Curse

Cursing
Cursed
Cursed
50
Catch

Catching
Caught
caught


கருத்துகள் இல்லை: