வியாழன், 12 ஜனவரி, 2012

Spoken English-5


QUESTION WORDS
(கேள்வி வார்த்தைகள்)

1.What             -என்ன?
2.For what   -எதற்காக?
3.To what    -எதற்கு?
4.By what    -எதனால்?
5.With what  -எதனுடன்?
6.So what    -அதனால் என்ன?
7.As what    -என்னவாக?
8.What about -எதைப்பற்றி?
9.What time  -எந்த நேரத்தில்?
10.What rate  -என்ன விலை?
11.How     -எப்படி?
12.How many -எத்தனை?
13.How much -எவ்வளவு?
14.How long  -எவ்வளவு காலம்?
15.How old   -எவ்வளவு வயது?
16.How far   -எவ்வளவு தூரம்?
17.Why     -ஏன்?
18.Why so   -ஏன் அப்படி?
19.Why not   -ஏன் கூடாது?
20.When    -எப்பொழுது?
21.From when -எப்பொழுதிலிருந்து
22.Who     -யார்?
23.Whose    -யாருடையது?
24.For whose -யாருடையதற்காக?
25.Whom    -யாரை?
26.To whom  -யாருக்கு?
27.For whom -யாருக்காக?
28.By whom  -யாரால்?
29.With whom -யாருடன்?
30.From whom-யாரிடமிருந்து?
31.Which    -எது?
32.From which-எதிலிருந்து?
33.Where    -எங்கே?
34.From where-எங்கிருந்து?