சனி, 21 ஜனவரி, 2012

VERB LIST-12


S.NO
PART-I-MV
TAMIL MEANING
PART-II-MV
PART-III-MV
PART-IV-MV
1
Uncover

Uncovering
Uncovered
Uncovered
2
Unify

Unifying
Unified
Unified
3
Uglify

Uglifying
Uglified
Uglified
4
Unbend

Unbending
Unbent
Unbent
5
Undergo

Undergoing
Underwent
Undergone
6
Undersell

Underselling
Undersold
Undersold
7
Undershoot

Undershooting
Undershot
Undershot
8
Understand

Understanding
Understood
Understood
9
Undertake

Undertaking
Undertook
Undertaken
10
Underwrite

Underwriting
Underwrote
Underwritten
11
Undo

Undoing
Undid
Undone
12
Unspeak

Unspeaking
Unspoke
Unspoken
13
Unwind

Unwinding
Unwound
Unwound
14
Uphold

Upholding
Upheld
Upheld
15
Vacate

Vacating
Vacated
Vacated
16
Vitiate

Vitiating
Vitiated
Vitiated
17
Vote

Voting
Voted
Voted
18
Visit

Visiting
Visited
Visited
19
Vary

Varying
Varied
Varied
20
Verify

Verifying
Verified
Verified
21
Vilify

Vilifying
Vilified
Vilified
22
Wait

Waiting
Waited
Waited
23
Walk

Walking
Walked
Walked
24
Warn

Warning
Warned
Warned
25
Wipe

Wiping
Wiped
Wiped
26
Work

Working
Worked
Worked
27
Worry

Worrying
Worried
Worried
28
Wear

Wearing
Wore
Worn
29
Weep

Weeping
Wept
Wept
30
Withdraw

Withdrawing
Withdrew
Withdrawn
31
Withstand

Withstanding
Withstood
Withstood
32
Wring

Wringing
Wrung
Wrung
33
Write

Writing
Wrote
Written
34
Wive

Wiving
Wived
Wived
35
Wobble

Wobbling
Wobbled
Wobbled
36
Wash

Washing
Washed
Washed
37
Watch

Watching
Watched
Watched
38
Whimper

Whimpering
Whimpered
Whimpered
39
Will

Willing
Willed
Willed
40
Wish

Wishing
Wished
Wished
41
Whet

Whetting
Whetted
Whetted
42
Wake

Waking
Woke
Woken
43
Waylay

Waylaying
Waylaid
Waylaid
44
Weave

Weaving
Wove
Woven
45
Win

Winning
Won
Won
46
Wind

Winding
Wound
Wound
47
Withhold

Withholding
Withheld
Withheld
48
Xerox

Xeroxing
Xeroxed
Xeroxed
49
Yield

Yielding
Yielded
Yielded
50
Zoom

Zooming
Zoomed
Zoomed


1 கருத்து:

சந்திரகௌரி சொன்னது…

பணி சிறக்க வாழ்த்துகள்