வெள்ளி, 13 ஜனவரி, 2012

Spoken English-6


PART-I-MAIN VERB MODEL
(Any-non movable- work)
1.SS+P-I-MV+S+ob/SS+does+not+P-I-MV+ob
(for the purpose of any general ideas)(present time)
(This model reflects some body’s regular and usual habits,characters and behaviours)
When ever the subject is singular in present time,we should use the singular letter “s” with any one of the part-I-MV.

2.PS+P-I-MV+ob/PS+do+not+P-I-MV+ob
(for the purpose of any general ideas)(present time)
(This model reflects some body’s regular and usual habits,characters and behaviours)

3.SS/PS+can/could/not+P-I-MV+ob+where/when
(can-for the purpose of present time challenge,could-for the purpose of present-past-future time challenge according to the object)

4.SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might/not+P-I-MV+ob+where/when
(for any future purpose)

PART-II-ing-MAIN VERB MODEL
(Always moving)
1.SS/PS+am/is/are/was/were/not/P-II-ing-MV+any ob+where/when
(am/is/are-for any present short time continuous, was/were-for any past short time continuous)

2.SS/PS+has/have/had/not+been+P-II-ing-MV+any ob+where/when
(has/have-for any present longer time continuous, had-for any past longer time continuous)

3.SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might/not+be+P-II-ing-MV+any ob+where/when
(for any future short time continuous)

4.SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might/not+have been+P-II-ing-MV+ob+where/when
(for any future longer time continuous)

PART-III-MAIN VERB MODEL
(past time-work)
1.SS/PS+P-III-MV+any ob/where/when/SS/PS+did/not+P-I-MV+any ob+where/when
(for any past time only,did is the past tense of do/does.)

2.Don’t/Doesn’t/Didn’t+subject+P-I-MV+ob+where+when
(don’t/doesn’t-for any present time, didn’t-for any past time)(special model)

PART-IV-MAIN VERB MODEL
(past participle)
1.SS/PS+has/have/had/not+P-IV-MV+ob+where/when
(has/have-சற்று முன்பு நடந்து முடிந்திருக்கின்ற,had-எப்பொழுதோ நடந்து முடிந்திருந்த)

2.SS/PS+has/have/had/not/been+P-IV-MV+ob+where/when

3.SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might+have+P-IV-MV+ob+any particular past and future time only(...விட்டு இருக்கலாம்-சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பேசுவது)

4.SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might+have+been+P-IV-MV+ob+where/when

5.SS/PS+am/is/are/was/were/not+P-IV-MV+ob+where/when

6. SS/PS+am/is/are/was/were/not+being+P-IV-MV+ob+where/when

7. SS/PS+may/will/would/shall/should/must/might+be+P-IV-MV+ob+any particular future time only(...பட இருக்கிறது-எதிர் காலத்தில் செய்யப் போவது)