ஞாயிறு, 8 ஜனவரி, 2012

Spoken English-1


POSITION MODEL
(இருக்கின்றது சம்பந்தமாக)

Am/is/are-இருக்கின்றது
(for any present time)

Was/were-இருந்தது
(for any past time)

Can be-இருக்க முடியும்
(for any present time)

Could be-இருக்க முடிந்தது
(for any past time)

Has been/have been-நிகழ் காலத்தில் மிக நீண்ட நேரமாக தொடர்ந்து இருக்கின்றது
(for any present longer time)

Had been-கடந்த காலத்தில் மிக நீண்ட நேரமாக தொடர்ந்து இருந்தது
(for any past longer time)

May be/will be/would be-எதிர் காலத்தில் சிறிது நேரமாக இருக்கலாம்
(for any future time)


Shall be/should be-எதிர்காலத்தில் சிறிது நேரம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும்
(for any future time)

Must be/might be-எதிர் காலத்தில் சிறிது நேரம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்
(for any future time)

Note:

1.“Am” for “I” only.
2.“Is” for “he,she,it,this,that and any singular names”.
3.“Are” for “we,you,they,these,those and any plural names”.
4.“Has” for “he,she,it,this,that and any singular names”.
5.“Have” for “I,we,you,they,these,those and any plural names”.
6.“Was” is the past tense of “am/is”.
7.“Were” is the past tense of “are”.
8.“Could” is the past tense of “can”.
9.“Had” is the past tense of “has/have”.

1 கருத்து:

மாலதி சொன்னது…

மிகசிறந்த ஆங்கில கல்வி பாராட்டுகள் தொடர்க