சனி, 18 ஆகஸ்ட், 2012

முக்கோணம்ஆசையாக பென்சில் எடுத்து
ஒரு புள்ளி வைத்து நானும்
முக்கோணத்தை வரைந்து பார்த்தேன்
வரவேயில்லை!முக்கோணம் வரவேயில்லை!

அருகருகே அமையுமாறு
இரண்டு புள்ளி வைத்து நானும்
முக்கோணத்தை வரைந்து பார்த்தேன்
வரவேயில்லை!முக்கோணம் வரவேயில்லை!

நேர்க்கோட்டில் அமையுமாறு
மூன்று புள்ளி வைத்து நானும்
முக்கோணத்தை வரைந்து பார்த்தேன்
வரவேயில்லை!முக்கோணம் வரவேயில்லை!

நேர்க்கோட்டில் அமையாமல்
மூன்று புள்ளி வைத்து நானும்
முக்கோணத்தை வரைந்து பார்த்தேன்
ஆகா!வந்துவிட்டது!முக்கோணம் வந்துவிட்டது!