ஞாயிறு, 3 நவம்பர், 2013

ஒருங்கமைப்பு

INCLUSION
To be a part
And not stand apart
To belong
And not to be isolated
To have friends
And not just companions
To feel needed
And not be just a person with needs
To participate
And not just be a spectator
To have responsibilities
And not just enjoy rights
To have opportunities
And not favours
Is to be really ‘included’
           -Dipti Bhatia
ஒருங்கமைப்பு
எங்கும் எதிலும் விலகி நில்லாமல்
ஓர் அங்கமாக சேர்ந்து இரு!
தனித் தனியாய் பிரிந்து செல்லாமல்
நீ ஒற்றுமையாய் இணந்து இரு!
புறம் பேசும் உறவு கலவாமல்
இடுக்கண் களையும் நட்பு கொண்டிரு!
உன் தேவை மட்டும் எண்ணாமல்
ஊரார் துன்பம் நீக்க உதவிடு!
வேடிக்கை பார்த்தபடி சும்மா இராமல்
நாடிச்சென்று சேவை செய்திடு!
உரிமையை கேட்பதோடு நின்று விடாமல்
கடமையையும் கருத்தாய் செய்திடு!
சலுகையை கேட்பதோடு நின்று விடாமல்
நல் வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்து!
உண்மையில் இவைகள் எல்லாமே
ஒன்றோடொன்று இணைந்தே உள்ளது!

                           -தீப்தி பாட்டியா

கருத்துகள் இல்லை: