வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2012

வடிவியல் உருவங்கள்
வண்ண நிலவோ வட்டம்
வட்டத்தை பாதியாக்கும்  விட்டம்!

வரைவேன் சதுரக் கட்டம்
வானத்தில் பறப்பது பட்டம்!

எழுதும் பலகை செவ்வகம்
எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம்!

முக்கோணத்தின் கோணங்கள் மூன்று
அக்கோணங்களை  கூட்டினால் நூற்றுஎண்பது!

அடடா என்ன அருமையடா
வடிவியல் உருவங்கள் ஒவ்வொன்றும்!


ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2012

ஹைக்கூ-3


இப்படியா பெயர் வைப்பது?
கல்விராசர் என்று வைக்காமல்
கர்மவீரருக்கு காமராசர் என்று!